Regulamin Centrum Terapii Calma

1. Centrum Terapii Calma (dalej zwane CT Calma) oferuje konsultacje dla rodziców, nastolatków i dorosłych, diagnozy i terapie dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych oraz zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


2. CT Calma jest czynne od poniedziałku do soboty. W ustawowe dni wolne od pracy (niedziele i święta) zajęcia w CT Calma anulowane są automatycznie.


3. Korzystanie z usług CT Calma odbywa się na zlecenie klienta lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Jest dobrowolne i odpłatne. Wysokość opłat za usługi jest ustalana na podstawie cennika, który jest dostępny na stronie www.ctcalma.pl.


4. Czas wizyty wynosi:

a) 50-120 minut (w zależności od rodzaju stosowanych testów i metod diagnostycznych) – diagnoza

b) 60 minut – konsultacja z rodzicami

c) 50 minut – zajęcia terapeutyczne,


5. Spóźnienie się na wizytę nie powoduje jej przedłużenia o czas spóźnienia ani odrobienia całej lub części wizyty w innym terminie.


6. W przypadku przyjścia na wizytę przed czasem, klient powinien oczekiwać na terapeutę przed gabinetem.


7. Podczas przerw między zajęciami opiekę nad dzieckiem zapewnia obecny z dzieckiem rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba.


8. Rodzic/opiekun prawny lub inna upoważniona osoba mają prawo być obecni w gabinecie podczas wizyty, jednak terapeuta może zasugerować opuszczenie gabinetu albo pozostanie w nim, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.


9. CT Calma zastrzega sobie prawo do zmiany oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie z realizowania wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane usługi.


10. Zapisy na konsultacje i pierwszą wizytę odbywają się drogą telefoniczną: 516 615 567 lub mailową pod adresem: kontakt@ctcalma.pl.


Potwierdzeniem udziału w pierwszej konsultacji/spotkaniu diagnostycznym jest płatność ustalonej kwoty na konto CT Calma do 24h przed terminem umówionej konsultacji.


Płatności można dokonać przelewem tradycyjnym:

Calma Małgorzata Ordon

numer konta: 43 1140 2004 0000 3102 8273 7662

W tytule przelewu: rodzaj, data i godzina spotkania, imię i nazwisko dziecka/klienta

lub przelewem blik na telefon:

Calma Małgorzata Ordon

516 615 567

W tytule przelewu: rodzaj, data i godzina spotkania, imię i nazwisko dziecka/klienta


11. Klient albo rodzic/opiekun prawny dziecka ma prawo w dowolnym czasie zrezygnować z terapii, o czym uprzedza terapeutę minimum na trzy dni robocze przed kolejnym spotkaniem. O ilości, częstotliwości i czasie trwania terapii decyduje terapeuta prowadzący, w uzgodnieniu z klientem albo rodzicem/opiekunem prawnym dziecka.


12. Rodzic/opiekun prawny dziecka jest zobowiązany do:

a) zapoznania się przed pierwszą wizytą z regulaminem CT Calma oraz polityką prywatności;

b) przestrzegania terminów wizyt i dbania o regularne uczestnictwo dziecka w zajęciach;

c) zapewnienia dziecku wygodnego ubrania, które może się pobrudzić lub poniszczyć podczas zajęć (np. przez malowanie farbami). Rodzicowi/opiekunowi prawnemu ani dziecku nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia lub zniszczenia ubrań dziecka w trakcie zajęć;

d) kontrolowania obecności dziecka na wizytach i wymianie informacji o zachodzących u dziecka zmianach, w sytuacji, gdy dziecko przychodzi samo na wizyty.


13. Terapeuta jest zobowiązany do:

a) rzetelnej pracy i dostosowania form i metod pracy terapeutycznej do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,

b) wymiany informacji na temat przebiegu zajęć oraz postępów klienta/dziecka z klientem albo rodzicem/opiekunem prawnym dziecka (bezpośrednio po zajęciach lub mailowo/telefonicznie). Terapeuta zapewnia dziecku prawo do poufności. Nie ma obowiązku informowania opiekuna o wszystkim, co mówi mu dziecko, chyba, że informacja, którą uzyskał zagraża zdrowiu, bezpieczeństwu lub życiu dziecka.

c) udzielania klientowi albo rodzicowi/opiekunowi prawnemu dziecka lub samemu dziecku wskazówek do pracy w domu,

d) rezerwowania miejsc na kolejne spotkania terapeutyczne (wyłącznie pierwsza wizyta umawiana jest z dyrekcją CT Calma),

e) systematycznego prowadzenia dokumentacji dziecka,

f) przekazywania danych dziecka albo rodzica/opiekuna prawnego dziecka potrzebnych do sporządzenia faktury,


14. Zgłaszanie nieobecności, spóźnień lub propozycji zmiany terminów wizyt:

a) Zgłoszenie w/w rodzaju należy przekazać do terapeuty prowadzącego drogą telefoniczną (SMS). W przypadku braku numeru telefonu do terapeuty prowadzącego, należy skontaktować się telefonicznie z dyrekcją CT Calma (kontakt tel.: 516 615 567).

b) CT Calma zastrzega sobie możliwość podania maksymalnie dwóch propozycji terminu odrobienia wizyty, w tym także wskazania terminów u innych terapeutów pracujących w CT Calma.

c) Propozycje terminów odrabiania odwołanych zajęć są przekazywane przez terapeutę pisemnie poprzez SMS kierowany do klienta lub rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Klient albo rodzic/opiekun prawny ma obowiązek przesłać odpowiedź, w której poinformuje terapeutę, czy zaproponowany termin akceptuje. Brak odpowiedzi zwrotnej jest traktowany jako odrzucenie proponowanego terminu i rezygnacja z odrobienia wizyty.

d) Planowana nieobecność klienta/dziecka na wizycie powinna być zgłaszana najpóźniej do 20:00 dnia poprzedzającego umówioną wizytę drogą telefoniczną na numer terapeuty prowadzącego zajęcia. W przypadku nieposiadania numeru do terapeuty, nieobecność można zgłosić najpóźniej do 20:00 dnia poprzedzającego wizytę drogą mailową na adres: kontakt@ctcalma.pl lub telefoniczną do dyrekcji CT Calma (kontakt tel.: 516 615 567).

e) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności klienta/dziecka na ustalonej wizycie wskutek niezgłoszenia nieobecności zgodnie z zasadami przedstawionymi w powyższych punktach a–d, CT Calma obciąży klienta albo rodzica/opiekuna prawnego dziecka pełną ceną wizyty (100% ceny). Kwotę należy uiścić przelewem na numer konta podany na stronie: ctcalma.pl. Pobierana opłata związana jest z rezerwacją czasu terapeuty na daną godzinę, rezerwacją i opłatą gabinetu oraz wcześniejszym przygotowaniem się terapeuty do zajęć (materiały dydaktyczne, przygotowanie sprzętu, zapoznanie się z aktualną dokumentacją pacjenta).

f) Trzykrotna z rzędu nieobecność klienta/dziecka na wizycie, bez wcześniejszego odwołania zgodnie z punktem d, skutkuje wykreśleniem klienta / dziecka z grafiku zaplanowanych wizyt u terapeutów.


15. Wizyta, która nie odbędzie się w ustalonym terminie z winy CT Calma, zostanie odrobiona.

W przypadku wystąpienia trudności z odpracowaniem wizyt, kwota za nieodbytą wizytę opłaconą wcześniej przelewem zostanie rozliczona jako opłata za kolejną wizytę zgodnie z grafikiem wizyt.


16. Dwie pierwsze wizyty (konsultacja/diagnoza i pierwsze spotkanie terapeutyczne z dzieckiem) są płatne przelewem na 24h przed planowanymi zajęciami.

W przypadku chęci otrzymania zbiorczej faktury na koniec miesiąca:

a) Zgłoszenia dotyczące chęci otrzymania faktury należy przekazywać do dyrekcji CT Calma: kontakt@ctcalma.pl.

b) Klient lub rodzic/opiekun prawny dziecka dane potrzebne do sporządzenia faktury przekazuje dyrekcji CT Calma: kontakt@ctcalma.pl.


17. Regulamin niniejszy obowiązuje od 27 września 2023 r. do odwołania.Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. Ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:


  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Calma Małgorzata Ordon z siedzibą w Gdańsku (80-180), ul. Świętokrzyska 25.

Dane kontaktowe administratora danych:

Telefon: 516 615 567

Adres e mail: kontakt@ctcalma.pl


  • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO – w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych: w celu przeprowadzenia procesu diagnostycznego, przygotowania opinii, prowadzenia zajęć terapeutycznych.
  • Wyżej wymienione dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy występują z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. Podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie tych danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
  • W/w dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
  • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych i ich sprostowania, gdy zachodzi taka konieczność, a także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
  • Zbierania danych osobowych wymaga Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa świadczenia usługi przez Centrum Terapii Calma.
  • Przysługuje Pani/Panu skarga organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Zbierane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Dyrektor Centrum Terapii Calma

Małgorzata Ordon

Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz, przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close