Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin sklepu internetowego www.ctcalma.pl

Drodzy Rodzice!

Bardzo się cieszymy, że zdecydowaliście się zrobić zakupy w naszym sklepie online.

Chcemy, żeby Wasze zakupy przebiegały sprawnie i przyjemnie, dlatego zapoznajcie się z poniższym Regulaminem.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie na: kontakt@ctcalma.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem: https://ctcalma.pl/sklep/ i na odpowiednich podstronach po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.

W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:

a) adres e-mail: kontakt@ctcalma.pl

b) formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje).

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu (jeśli istnieje).

Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.

Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:

a) rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu spamu

b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie;

Nakazuje się:

a) korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa;

b) korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

c) korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).

Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

W celu usunięcia konta Klienta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – Calma Małgorzata Ordon, ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk, NIP: 7842363623.

Klient lub Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów elektronicznych.

Platforma szkoleniowa – platforma, na której znajdują się zakupione Produkty.

Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu.

Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://ctcalma.pl/sklep/ oraz na odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i zakupów określonych Produktów.

Produkt – produkty zakupione lub dostępne w Sklepie. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Produkt elektroniczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej.  Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Produkt fizyczny – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji fizycznej.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.

Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy płatności i zamówionego Produktu.

System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu internetowego oraz innych Klientów.

Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;

b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;

c) posiadanie programu obsługującego pliki w formacie PDF, ePub, Mobi (jeżeli Użytkownik chce korzystać z innych formatów niż pdf oraz są one oferowane);

d) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.

 

Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się nieopłatne w ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.

 

Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to m.in.:

Webinary,

Kursy online,

E-booki.

 

Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu (ofercie lub informacji).  W przypadku braku informacji dostępność Produktu jest zgodna z zapisami dotyczącymi udzielonej licencji (opisanej w dalszej części Regulaminu).

 

Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).

 

Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.

 

Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kod kuponu”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Zastosuj kupon” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku, tj. składania zamówienia.

 

Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka, a następnie przejść do płatności poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do płatności”.

 

Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:

a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,

b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),

c) numeru telefonu,

d) adresu e-mail,

e) akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

f) wyrażenie zgody na realizację zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na konieczność zapłaty za zamówienie.

 

Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o dostarczeniu przesyłki.

 

W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.

 

W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.

 

Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

 

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

 

Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z form płatności dostępnych w Sklepie, a następnie dokonuje wpłaty.

 

Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 

Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:

a) nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem).

CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

 

Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że inaczej wskazano w opisie danej promocji czy Produktu.

 

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:

a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie;

b) za pomocą płatności internetowych – Klient zostanie przeniesiony na stronę serwisu w celu dokonania płatności na zasadach wskazanych przez ten serwis;

 

W przypadku płatności elektronicznych Produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 

Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane dane firmy) w wersji elektronicznej, która znajduje się na Koncie Klienta.

DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

Wysyłka Produktów elektronicznych nastąpi do 24 godzin od momentu przyjęcia Zamówienia do realizacji i jego opłacenia.

 

Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

 

W przypadku Produktów elektronicznych (kursów), Klient otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się zakupione Produkty i z których może korzystać po opłaceniu Zamówienia.

 

Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

 

Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

 

Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.

 

Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.

 

Konta Klienta zostaje zarejestrowane w momencie złożenia Zamówienia oraz wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia i zaakceptowania Regulaminu.

 

Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz indywidualne hasło. Po zalogowaniu się Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać. Powinien zmienić hasło po pierwszym logowaniu.

 

W przypadku zakupu Produktu elektronicznego, dostęp do Konta Klienta i platformy e-learningowej, następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.

 

Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego. 

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

 

Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku Kont przez jednego Użytkownika.

 

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.

 

W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca  może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu,  w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

 

Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie.

 

Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z ważnych powodów.

 

Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.

 

W celu usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 

Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

REKLAMACJE

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

 

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

 

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

 

Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

 

Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

 

Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

 

W przypadku reklamacji Produktów elektronicznych albo w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi odpowiedzi.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 8.

 

Bieg terminu do odstąpienia od umowy dla Produktów elektronicznych rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 12 paragrafu 5.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12 niniejszego paragrafu.

 

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w następujących przypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) o świadczenie usługi, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo wszelkie formy książek elektronicznych (workbooki i ebooki).

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie treści, materiały elektroniczne i Produkty fizyczne i  Produkty elektroniczne oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, stanowią utwory lub mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

 

Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

 

W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu fizycznego lub elektronicznego w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 

Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.

 

Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/Produktu. Klient w ramach umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie zapisu utworu – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę, 

b) wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx.,

c) zapis metodą cyfrową, modyfikacje na własne potrzeby w zakresie wskazanym w odpowiednich instrukcjach lub komentarzach, np. na własnym dysku twardym.

 

Licencja, o której mowa w ust. 5 jest ważna przez czas trwania dostępu do Produktu. Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w opisie danego Produktu, a jeśli nie zostało to wskazane jest udzielana na termin 365 dni. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.

 

Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części:

a) udostępniania i prezentowanie Produktu osobom trzecim,

b) publikowania Produktu niezależnie od formy publikacji, z wyjątkiem publikacji dozwolonej w instrukcji lub komentarzach,

c) kopiowanie, powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.

 

Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkt, w szczególności Produkt elektroniczny (materiały edukacyjne dostępne na platformie szkoleniowej) nie został ujawniony osobom niepowołanym/trzecim.

 

Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie Produktów elektronicznych lub jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania lub/i zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

 

Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów, w szczególności Produktów elektronicznych (szkoleń, VOD, materiałów pdf, doc., docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 

Administratorem danych osobowych Klienta jest Calma Małgorzata Ordon, ul. Świętokrzyska 25, 80-180 Gdańsk, NIP: 7842363623, zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@ctcalma.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 

Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

 

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);

j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

 

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

 

Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu internetowego, itp.

 

W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp.  dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:  

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej, 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google), 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

 

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności w rozumieniu RODO. W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Klienta mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Klienta (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Klienta, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Klienta. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Klienta np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na stronie. Każdy Klienta – użytkownik strony ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki użytkownika.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://ctcalma.pl/polityka-prywatnosci/.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:

a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,

c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

 

Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii, zmiany kierunków działania Sprzedawcy, jak również zmiany w zakresie oferty Produktów sprzedawanych w Sklepie. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

 

Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

 

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

 

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub KPPK w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Link do polityki prywatności: https://ctcalma.pl/polityka-prywatnosci/

Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz, przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close